Wybierz miasto ZAMKNIJ


Wybierz kategorię ZAMKNIJ


Wybierz miasto
Wybierz kategorie
Newsletter

REGULAMIN SERWISU SWEETBILL.PL

Definicje.

1. SWEETBILL - SWEETBILL.PL Helena Bielska, ul. mjr. Hubala nr 8 lok. 1, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5992285214.

2. SWEETBILL.PL- Serwis pośredniczący w sprzedaży towarów i usług.

3. OFERTA -  Usługa lub towar będąca przedmiotem sprzedaży w serwisie.

4. VOUCHER- Dokument oferowany Użytkownikom z wyszczególnionym przez Usługodawcę rabatem na oferowaną Usługę, podlegający warunkom Sweetbill opisanym w Regulaminie oraz warunkom przedstawionym przez uczestniczącego w procesie sprzedaży Usługodawcy oferującego Voucher.

5. UŻYTKOWNIK - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, oraz który przeszedł proces Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało jego indywidualne Konto, tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Sweetbill w ramach serwisu sweetbill.pl, na zasadach określonych w Regulaminie który może zawierać umowy zakupu oferowanych w serwisie Ofert.

6. USŁUGODAWCA - Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą oferująca sprzedaż Ofert w ramach serwisu sweetbill.pl

7. KONTO - Prowadzone przez Sweetbill dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto, umożliwiające Użytkownikom logowanie się do serwisu oraz składanie deklaracji zakupu voucherów umieszczonych na portalu.

8. REJESTRACJA - Procedura zakładania Konta w portalu sweetbill.pl

9. REGULAMIN - Niniejszy Regulamin Sweetbill.

§1

Warunki uczestnictwa.

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Osoby fizyczne w celu Rejestracji, powinny wypełnić pierwszy formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, loginu, adresu e-mail i hasła. Drugi formularz zawiera dane do korespondencji.

3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do edycji swojego Konta w każdym momencie.

4. W wyniku prawidłowej Rejestracji sweetbill.pl tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w sweetbill.pl nazwy i hasła (logowanie).

5. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może posiadać tylko i wyłącznie jedno Konto.

6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

7. Sweetbill. zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez SWeetbill w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone lub Użytkownik nie stosuje się do Regulaminu.

8. Darmowe kupony rabatowe nie łączą się z innymi ofertami Usługodawcy.

§2

Zakres odpowiedzialności.

1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownicy akceptują fakt, że korzystanie z portalu sweetbill.pl odbywa się wyłącznie na ich ryzyko. Sweetbill nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego działania portalu sweetbill.pl.

2. Sweetbill nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów lub świadczenia usług przez Usługodawców, sweetbill.p jest tylko wyłącznie witryną pośredniczącą w sprzedaży i w żaden sposób nie odpowiada za jakiekolwiek działania Usługodawców. Pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone oferty ponoszą Sprzedawcy, a Sweetbill występuje jedynie jako Promotor danej oferty.

3. Ograniczenie odpowiedzialności Sweetbill obejmuje wszelkie ewentualne szkody spowodowane zarówno wadami w działaniu serwisu sweetbill.pl, jak również niedozwolone zachowanie innych Użytkowników.

4. Sweetbill nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu, w szczególności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem

5 Sweetbill zastrzega sobie prawo do dokonania edycji, zmian, modyfikacji oraz usuwania treści.

6. Sweetbill jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu serwisu sweetbill.pl, jeżeli jest to spowodowane:

a) Koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania;

b) Przyczynami niezależnymi od Sweetbill

7. Sweetbill nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby ich hasła i loginu.

8. Sweetbill zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika lub Usługodawcy, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

9. Sweetbill nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i grafiki dostarczane przez Usługodawców, niezbędne do sporządzania ofert.

§3

Zamieszczane treści

1. Sweetbill ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez Usługodawców oraz Użytkowników w serwisie sweetbill.pl w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem, umową, oraz przepisami prawa. Sweetbill ma prawo usuwać wszelkie materiały i treści zamieszczone przez Użytkowników, które według jej uznania będą niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niezgodne z prawem.

2. Do zamieszczania ofert Kuponów Sweetbill jest uprawniony na podstawie podpisanej z Usługodawcą umowy na usługi promocyjne oraz przekazanych przez Usługodawcę wytycznych i materiałów do sporządzenia oferty.

 

§4

Pobieranie lub zakup oferty.

1. Użytkownik po zapoznaniu się z ofertą przedstawioną na stronie sweetbill.pl, wybierając opcję „Kup teraz” i dokonując płatności składa deklarację zakupu przedstawionego Kuponu. Po złożeniu oferty, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w wybranym przez siebie a oferowanym przez sweetbill.pl systemie płatności.

2. Zakup lub pobranie każdej przedstawionej oferty jest określony w czasie. Na stronie znajduje się również informacja o maksymalnej liczbie dostępnych kuponów

3. W przypadku gdy sprzedaż danej oferty dojdzie do skutku, środki Użytkownika zablokowane przez system płatności na czas składania ofert zostają przetransferowane na konto Sweetbill., a na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji konta, zostaje wysłany unikalny Kupon promocyjny.

4. W przypadku pobrania darmowego kuponu na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji konta, zostaje wysłany unikalny Kupon promocyjny.

5. Kupon stanowi podstawę do odebrania przez niego zakupionej w systemie sweetbill.pl Usługi lub honorowania zniżki. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia Kuponu w miejscu jego wykorzystania przed dokonaniem zakupu.

6. Czas wykorzystania zakupionych Kuponów jest ściśle określony. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania Kuponu w czasie podanym przez Usługodawcę podczas przedstawienia oferty zakupu Usługi. Po upływie określonego czasu Kupon traci ważność a Użytkownikowi nie przysługuje żadna forma jego reklamacji, jak również zwrot poniesionych przez niego kosztów zakupu Kuponu

7. Kupon zakupiony w serwisie nie może podlegać sprzedaży innym osobom lub podmiotom gospodarczym.

8. Warunkiem realizacji zamówienia, jest wpłynięcie środków za zakup oferty na konto Sweetbill, przed wygaśnięciem danej oferty.

§5

Odstąpienie od umowy reklamacje.

1. Użytkownicy serwisu będący konsumentami mogą odstąpić od umowy sprzedaży kuponu bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez przesłanie do Sweetbill oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej poprzez formularz kontaktowy w serwisie lub e-mail kontakt@sweetbill.pl.

2. Po zrealizowaniu kuponu, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

3. W razie odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez SWEETBIL lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać nazwę pod jaką Użytkownik występuje w sweetbill.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

6. Sweetbill rozpatrzy reklamacje  niezwłocznie nie pózniej niż 7 dni od daty jej otrzymania

7.  Sweetbill nie rozpatruje reklamacji złożonej po upływie 14 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie przez formularz kontaktowy zamieszczony na sweetbill.pl

§6

Opłaty.

1. Rejestracja w serwisie SWEETBILL jest bezpłatna dla każdego Użytkownika.

2. Jedyną pobieraną opłatą od Użytkownika portalu sweetbill.pl  jest opłata, którą uiszcza on za zakup wybranej oferty.

§7

Postanowienia końcowe.

  • Prywatność i poufność

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez właściciela zbioru danych Sweetbill  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, oraz wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji deklaracji zakupu ofert promocyjnych oraz promocji serwisu.

2. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych. w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej.

  • Zmiany regulaminu

3. Sweetbill  może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sweetbill.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sweetbill który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sweetbill.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że prezentowane Oferty zakupu, do których przystąpiła już część Użytkowników prowadzone będą na zasadach dotychczasowych.

4. Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości dokonania zakupów w serwisie sweetbill.pl

  • Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać ze Sweetbill umowę dotyczącą jego Konta, poprzez formularz kontaktowy z biurem obsługi klienta sweetbill.pl , podając swoje dane oraz login (adres e-mail) podawane przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie. Konto ulega dezaktywacji w momencie usunięcia z systemu

  • Prawo właściwe i spory

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sweetbill w ramach sweetbill.pl będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Sweetbill.

  • Ważność

1. Regulamin wchodzi obowiązuje od 20-08-2015 r. Sweetbill zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.